SAS KZN Dinghy Points Series

SAS KZN Dinghy Points Series IV – offshore Durban

Point Yacht Club Beachsite, Vetch’s Pier

22 – 23 March 2014.

KZN Point Series NOR 2014I